pomoc postpenitencjarna w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tryb udzielania przez kuratorów Sądu Rejonowego w Słupsku pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych

               Wnioski o udzielenie pomocy postpenitencjarnej należy składać drogą pocztową, tj. przesłać pocztą odręcznie napisany wniosek, zawierający obligatoryjnie następujące informacje: imię i nazwisko, data opuszczenia zakładu karnego, adres aktualnego miejsca pobytu wraz z nr tel. i adresem poczty elektronicznej, informację o swojej aktualnej sytuacji materialno – bytowej, tj. z kim zamieszkuje, na czyim pozostaje utrzymaniu, czy może liczyć na pomoc rodziny, jakie ma obecnie możliwości podjęcia zatrudnienia, czy jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, ewentualnie czy posiada uprawnienia do uzyskania innych świadczeń (renta, emerytura, świadczenia z ośrodka pomocy społecznej). Poza odręcznie napisanym wnioskiem skazany ma obowiązek załączyć: deklarację do celów podatkowych – do pobrania ze strony Sądu (bądź w siedzibie SR w Słupsku ul. Grodzka 6 u ochrony budynku), kserokopię świadectwa zwolnienia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające jego sytuację.

Skazany ma również obowiązek wskazać nr konta bankowego, na które można dokonać przelewu kwoty przyznanej pomocy oraz wyraźnie napisać we wniosku, że prosi o przelanie kwoty przyznanej pomocy na wskazany nr konta. Wskazany nr konta musi należeć bezpośrednio do skazanego, może to być nr konta osoby bliskiej (należy wpisać wówczas imię i nazwisko właściciela konta).

Wnioski bez wymaganych załączników lub z niepełnymi danymi nie będą rozpatrywane.

Po wpłynięciu kompletu dokumentów do Sądu i obowiązkowej kwarantannie dokumentów kurator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wnioskodawcą, w miarę możliwości zweryfikuje podane informacje i wyda stosowną decyzję, a księgowość dokona przelewu kwoty przyznanej zapomogi na wskazany przez skazanego nr konta.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kuratorami naszego Sądu, na wskazane na stronie internetowej numery telefonów lub adresy email.

Dokumenty można również dostarczyć osobiście do skrzynki znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6 (ochrona).

Rejestr zmian dla: pomoc postpenitencjarna w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-22
Publikacja w dniu:
2020-04-22
Opis zmiany:
b/d