Opłaty sądowe

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych  (Dz. U. 2016, poz. 408) określa sposób wnoszenia opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory znaków opłaty sądowej.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

1)  bezgotówkowej:
a)  na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,
b)  za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności, z zastrzeżeniem § 5;
2)   wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;
 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl)

 

WAŻNE:

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej, wobec czego Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotu środków w przedmiotowym zakresie.

 

akty prawne:

ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 300)

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe