Nieodpłatna pomoc prawna

 

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat w związku z zagrożeniem  COVID-19

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1)      działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2)        nieodpłatną mediację.

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich;

2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Informację dotyczącą punktów nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na terenie Miasta Słupska  jak i powiecie uzyskamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku , Starostwa Powiatowego w Słupsku lub poniżej:

Lokalizacja punktów w mieście, czas otwarcia oraz prowadzenie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Słonecznej 15d
  poniedziałek-piątek w godzinach 11.00-15.00,

 • Szkoła Elektryk, ul. Szczecińska 60
  poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00,

 • Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6

  poniedziałek-piątek w godzinach 09.00-13.00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie                                                            poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00 - nieodpłatna pomoc prawna

 Lokalizacja punktów w powiecie, czas otwarcia oraz prowadzenie:

 • Damnica, ul. Górna 1
  poniedziałek – 14.00-18.00 (radca prawny),
  piątek – 8.00-12.00 (radca prawny),
  obsługa: Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
 • Dębnica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 16a
  wtorek – 8.00-12.00 (radca prawny),
  środa, czwartek – 14.00-18.00 (radca prawny).
 • Główczyce, ul. Kościuszki 8
  poniedziałek, środa – 14.00-18.00 (adwokat),
  środa – 14.00-18.00 (adwokat).
 • Główczyce, ul. Słupska 21
  wtorek, czwartek, piątek – 8.00-12.00 (radca prawny).
 • Ustka, ul. Jagiellońska 1
  poniedziałek, piątek – 8.00-12.00 (radca prawny),
  wtorek, środa, czwartek – 14.00-18.00 (radca prawny),
  obsługa: Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Szczegółową informację dotyczącą Darmowej Pomocy Prawnej można uzyskać na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości.