Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i wykazy:

 • Rejestr spraw sądowych resortu;
 • Kontrolka przyjęć interesantów;
 • Repertorium dla skarg i wniosków;
 • Ewidencja ławników;
 • Lista kuratorów sądowych;

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria;
 • wykazy;
 • kartoteki (zbiory kart);
 • zbiory wokand;
 • księgi pomocnicze.

Dane zawarte w rejestrach, urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania, a także na żądanie uprawnionych osób.

 

Dostęp do akt sądowych regulują przepisy: k.p.c., k.p.k. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.); ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010r. (j.t. Dz.U. z 2016r, poz. 1167 ) i ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2005 r, poz. 2058 z późn. zm.).

Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą Prezesa Sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.
Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.
Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Oskarżonemu na jego żądanie należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.
W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, oskarżonemu wolno wydać tylko odpis orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.
Strona ma prawo do sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.
Prokurator może przeglądać akta sprawy sądowej w każdym jej stanie oraz żądać przesłania mu ich w tym celu, jeżeli nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza dostępu do akt innym uczestnikom postępowania, a zwłaszcza oskarżonemu i jego obrońcy.
W razie przesłania akt prokuratorowi jest on obowiązany udostępnić je stronie, obrońcy lub pełnomocnikowi.

 

Archiwum Sądu Rejonowego w Słupsku.

Archiwum prowadzone jest na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 2002r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z pózn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz. U. Nr 28, poz. 150 z późn. zm.);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 8, poz. 55);
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.);
 • zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 30 stycznia 2006r. Nr A-011-8/06 w sprawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie Okręgowym w Słupsku.   Dokumenty, które są przechowywane w Archiwum, udostępniane są zarówno w celach służbowych, jak i naukowo-badawczych. Wypożycza się wyłącznie akta w całości, nie wyciąga się z teczek pojedynczych dokumentów. Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za akta.

Udostępnianie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku. Wypożyczenie materiałów o kategorii A dla celów innych niż służbowe, może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat.

Rejestr zmian dla: Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa