Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma adresowane do Sądu Rejonowego w Słupsku wpływają do Biura Podawczego


Do zakresu czynności Biura Podawczego należy:

  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
  • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez Prezesa Sądu w instrukcji kancelaryjnej;
  • przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
  • ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.


Pismo adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo do Sądu Rejonowego, Biuro Podawcze lub pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Przesyłki wysyłane do instytucji mieszczących się w tym samym budynku przekazuje się bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, bez udziału Biura Podawczego.

Obieg pism i akt zawierających informacje niejawne regulują przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinno zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jego doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy.

W piśmie wysyłanym przez sąd podaje się nazwę sądu, sygnaturę akt, datę podpisania pisma, stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego. Pełne brzmienie imienia i nazwiska może być zastąpione odpowiednim skrótem, gdy podpisujący potwierdzi to pieczęcią imienną.

Po lewej stronie pisma, pod sygnaturą akt podaje się, w miarę potrzeby, określenie przedmiotu sprawy.

W odpowiedzi na otrzymane pismo powołuje się datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.

Rejestr zmian dla: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw