Majątek

AKTYWA

WG BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Aktywa trwałe

6 035 792,16 zł

Wartości niematerialne i prawne

71 494,40 zł

Rzeczowe aktywa trwałe

5 964 297,76 zł

Środki trwałe:

5 964 297,76 zł

budynki, lokale i obiekty inż. lądowej

5 032 856,74 zł

urządzenia techniczne i maszyny

931 441,02 zł

Rejestr zmian dla: Majątek