Petycje

PETYCJE

 

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

 

 

data złożenia petycji odwzorowanie petycji przebieg postępowania
11.07.2016 r.
petycja

 

sposób załatwienia petycji

Rejestr zmian dla: Petycje