Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Słupsku

Sąd Rejonowy w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://slupsk.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Sądu Rejonowego w Słupsku .
 • E-mail: sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl
 • Telefon: (59) 846 92 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Słupsku
 • Adres: ul. Szarych Szeregów 13 76-200 Słupsk
 • E-mail: sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl
 • Telefon: 59 846 92 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk – siedziba główna:

 • Do budynku sądu prowadzą dwa wejścia od ulicy Szarych Szeregów.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody. Następnie znajduje się strefa kontroli obsługiwana przez pracownika ochrony, tj. bramka do wykrywania metali oraz skaner RTG do prześwietlania bagażu. Na parterze budynku znajdują się Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, kasa, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście boczne bezpośrednio z chodnika przystosowane jest dla osób z dysfunkcją ruchową. Przy drzwiach, na wysokości dostoswanej do osoby siedzącej na wózku, znajduje się system domofonowy pozwalający wezwać pracownika ochrony. Za drzwiami przejście prowadzi bezpośrednio do windy obsługującej wszystkie kondygnacje budynku.
 • Winda nie posiada sygnalizacji optycznej oraz brak jest przycisków oznaczonych alfabetem Braille’a.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze naprzeciw Biura Obsługi Interesanta.
 • Przed siedzibą sądu po drugiej stronie jezdni wyznaczono jedno miejskie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Wejścia do budynku nie zostały wyposażone w dźwiękowe systemy naprowadzające dla osób niewidomych.
 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych dla niesłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Sąd Rejonowy w Słupsku przy ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk:

 • Do budynku sądu prowadzi główne wejście od ulicy Kilińskiego bezpośrednio z chodnika.
 • Za drzwiami znajduje się winda obsługująca wszystkie ogólnodostępne kondygnacje budynku.
 • Winda nie posiada sygnalizacji optycznej, wyposażona jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze naprzeciw punktu ochrony.
 • Przy siedzibie sądu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Wejście do budynku nie zostało wyposażone w dźwiękowe systemy naprowadzające dla osób niewidomych.
 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych dla niesłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Sąd Rejonowy w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6, 76-200 Słupsk:

 • Do budynku sądu prowadzi (po schodach) główne wejście od ulicy Grodzkiej.
 • W obiekcie nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W odległości około 50 metrów od siedziby sądu wyznaczono jedno miejskie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Wejście do budynku nie zostało wyposażone w dźwiękowe systemy naprowadzające dla osób niewidomych.
 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych dla niesłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Język migowy

W związku z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Słupsku  dostępne są następujące środki wspierające komunikowanie się osobom uprawnionym (osobom doświadczającym stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się):

 1. poczta elektroniczna

 - boi.cywilne@slupsk.sr.gov.pl ,

 - boi.karne@slupsk.sr.gov.pl,

- sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl;

2. faks: +48 59 842-00-39.

Możliwe jest również skorzystanie z usług  tłumacza polskiego języka migowego - PJM, systemu językowo-migowego - SJM i  systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych - SKOGN.  Chęć skorzystania z powyższej możliwości, należy zgłosić co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w formie pisemnej  poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza,  na  jeden z  wyżej wskazanych  adresów email,  faksem nr +48 59 8420039 lub na adres: 

Sąd Rejonowy w Słupsku Biuro Obsługi Interesanta , ul. Szarych Szeregów 13 , 76-200 Słupsk  z dopiskiem na kopercie „język migowy".

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji uprawnień. 

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Prawo powyższe może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, podmioty zobowiązane nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

WNIOSEK

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-09-28
Publikacja w dniu:
2020-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-16
Publikacja w dniu:
2020-09-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-16
Publikacja w dniu:
2020-09-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d