Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Informację dotyczącą punktów nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na terenie Miasta Słupska uzyskamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupsku lub poniżej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) z dniem 1 stycznia 2017 roku Powiat Słupski utworzył cztery punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

 

Lokalizacja punktów, czas otwarcia oraz prowadzenie:

 

1)  ul. Słoneczna 15 d (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)
tel. 59 840-16-70
otwarty:
od poniedziałku do piątku
od godziny 11 do 15
prowadzony przez adwokatów

 

2)   ul. 3 Maja 22 (budynek Młodzieżowego Centrum Kultury)
tel. 59 848-14-65
otwarty:
od poniedziałku do piątku
od godziny 13 do 17
prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

 

3)   ul. Hubalczyków 7 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów)
tel. 693-393-085

otwarty:
od poniedziałku do piątku
od godziny 14 do 18
prowadzony przez radców prawnych

 

4)   ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)
tel. 883-800-203

otwarty:
od poniedziałku do piątku
od godziny 14 do 18
prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich.

 

Szczegółową informację dotyczącą Darmowej Pomocy Prawnej można uzyskać na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości.