Program edukacji prawnej młodzieży

Program edukacji prawnej młodzieży

 

Sąd Rejonowy w Słupsku od kilku lat realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży.

Celem programu  jest:

- zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży,

- świadome kształtowanie wyobrażeń młodego pokolenia na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności procedur sądowych,

- wysoka wartość poznawczo-wychowawcza organizowanych spotkań edukacyjnych.

Preferowaną formą działań informacyjnych jest lekcja wychowawcza w sądzie, umożliwiająca bezpośredni udział uczniów w rozprawie sądowej w roli obserwatorów.  Rozprawa sądowa winna spełniać następujące kryteria:

1. pierwszy termin,

2. oskarżony/oskarżeni to ludzie młodzi, którzy popadli w konflikt z prawem,

3. zarzut/zarzuty dotyczą czynów przestępczych, którymi młodzież jest najbardziej zagrożona,

4. sędzia sprawozdawca wyraził zgodę na udział niepełnoletnich w rozprawie sądowej.

 

Przedmiot spraw karnych, w których obserwatorami może być młodzież:

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,

- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,

- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstwa przeciwko środowisku,

- przestępstwa przeciwko wolności,

- przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

- przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,

- przestępstwa przeciwko ochronie informacji,

- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

- przestępstwa przeciwko mieniu,

- przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Uczestnikami programu edukacji prawnej młodzieży mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich z terenu miasta Słupska oraz najbliższych okolic. Grupa młodzieży powinna liczyć do 30 osób.

Grupy zainteresowane udziałem w wyżej opisanych spotkaniach edukacyjnych winny przesłać do sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku  wypełniony formularz zgłoszenia.

 

Formularz zgłoszenia

 

 Dodatkowo informujemy, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest elektroniczna wersja poradnika „Przychodzi uczeń do prawnika"

http://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/poradnik-do-pobrania/