G 3521 - 19/18 - Zapytanie ofertowe

SĄD REJONOWY W SŁUPSKU

Oddział Gospodarczy 

76 – 200 Słupsk, ul. Grodzka 6

Tel.: (59) 846 97 60, Fax: (59) 84 45 444

e-mail: sekcja.gosp@slupsk.sr.gov.pl

Słupsk, 29 sierpnia 2018 r.

 G 3521 – 19/18

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający Sąd Rejonowy w Słupsku (76-200), z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 13, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont i konserwacja elewacji oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 43” w trybie zapytania ofertowego - na zasadach określonych poniżej.

 

1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i konserwacji elewacji oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 43.

1.2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa:

1.2.1.     Projekt budowlany – architektura (załącznik nr 1);

1.2.2.     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2);

1.2.3.     Pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 3).

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 16 listopada 2018 r.

3. Gwarancja i rękojmia – 36 miesięcy.

4. Kryteria wyboru oferty – cena:

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:

          C = (Cn/Co) x 100 pkt.

          gdzie   Cn – cena najniższa wśród ofert

                  Co – cena danego oferenta – większa od zera

5. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

5.1.   Oświadczenie (załącznik nr 4), że wykonawca:

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.2.   Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 5).

5.3.   Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 6).

5.4.   Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy o wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).

5.5.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy G 3521-19/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont i konserwację elewacji oraz dachu budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 43”.

Zawartość oferty:

 • podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania,
 • wypełniony formularz ofertowy,
 • parafowany wzór umowy,
 • aktualny odpis z rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej,
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia,
 • kosztorys ofertowy przygotowany w oparciu o przedmiar robót.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć lub przesłać do zamawiającego:

 • pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk;
 • osobiście na adres: Sąd Rejonowy w Słupsku, ul. Grodzka 6, p. 210, 76-200 Słupsk;

do dnia 12 września 2018 roku.

8. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:

Michał Wołczyk, tel. 59 84 69 734, kom. 504 230 345,

e-mail: mwolczyk@slupsk.sr.gov.pl

 

Załączniki:

 • dokumentacja projektowa
 • wzór oświadczenia
 • formularz ofertowy
 • wzór umowy

Rejestr zmian dla: G 3521 - 19/18 - Zapytanie ofertowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Wołczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d