Aktualności

Artykuły

 • zmiany w terminach rozpraw i posiedzeń jawnych do dnia 30.04.2020 roku

  zarządzenie nr A-0001-26/20

  wykaz spraw, które odbędą się w okresie od 30.03.2020 r. do 30.04.2020 r. zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

 • dane telefoniczne i mailowe

  w okresie 13-27.03.2020 roku zarządzeniem nr A-0001-23/20 Prezesa i Dyrektora z dnia 12 marca 2020 roku wstrzymano bezpośrednią obsługę interesantów w Sądzie Rejonowym w Słupsku na rzecz obsługi telefonicznej lub mailowej:

  Biuro Obsługi Interesanta  

  59 84 69 206

  59 84 69 207       

  59 84 69 222

  59 84 69 223 

  boi.cywilne@slupsk.sr.gov.pl

  boi.karne@slupsk.sr.gov.pl

  sekretariat Prezesa SR w Słupsku

  59 84 22 282

  sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl

   

  I Wydział Cywilny

  59 84 69 213

  wydzial.cywilny1@slupsk.sr.gov.pl

   

  II Wydział Karny

  59 84 69 239

  wydzial.karny2@slupsk.sr.gov.pl

   

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  59 84 15 040

  wydzial.rodzinny@slupsk.sr.gov.pl

   

  V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

  59 84 69 286

  wydzial.pracy@slupsk.sr.gov.pl

   

  VI Wydział Gospodarczy

  59 84 69 261

  59 84 69 246

  wydzial.gospodarczy@slupsk.sr.gov.pl

   

  VII Wydział Ksiąg Wieczystych

  59 84 15 000

  59 84 15 001

  59 84 15 006

  ksiegi.wieczyste@slupsk.sr.gov.pl

   

  IX Wydział Cywilny

  59 84 69 214

  wydzial.cywilny9@slupsk.sr.gov.pl

   

  Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych

  59 84 69 244

  wykonawstwo@slupsk.sr.gov.pl

   

  Sekcja Windykacji Należności Sądowych

  59 8469 204

  windykacja@slupsk.sr.gov.pl

   

  ZKSS Nr 1

  ZKSS Nr 2

  59 84 69 740

  zkssd_1@slupsk.sr.gov.pl

  zkssd_2@slupsk.sr.gov.pl

   

  ZKSR Nr 3

  ZKKS Nr 4

  59 84 69 730

  zkssr_3@slupsk.sr.gov.pl

  zkssr_4@slupsk.sr.gov.pl

 • wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów w dniach 13-27.03.2020 r.

  Zarządzeniem nr A-0001-23/20 Prezesa i Dyrektora z dnia 12 marca 2020 roku wstrzymano bezpośrednią obsługę interesantów w Sądzie Rejonowym w Słupsku na rzecz obsługi telefonicznej lub mailowej w zwiększonym zakresie w okresie od dnia 13 do dnia 27.03.2020 roku za wyjątkiem osób wezwanych i operatorów pocztowych.

 • informacja w zakresie rozpraw i posiedzeń w dniach 13 - 27.03.2020 r.

  Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku A-0001-22/20 z dnia 12 marca 2020 roku:

  - odwołano wszystkie  rozprawy i posiedzenia wyznaczone na terminy w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r., za wyjątkiem spraw pilnych oraz spraw, w których odbycie rozprawy i posiedzenia jest  nieodzownie konieczne;

  - zarządzono niezwłoczne wyznaczenie nowych terminów rozpraw i posiedzeń w sprawach odwołanych;

  - zarządzono powiadomienie stron i uczestników o zmianie terminu rozpraw i posiedzeń – dostępną drogą komunikacji, telefon, fax, e-mail, operator pocztowy;

   wykaz spraw, w których odbędą się  rozprawy , posiedzenia i publikacje:

  I Wydział Cywilny publikacje:

  - I C 107/19 (9.15)

  - I C 4512/17 (12.35)

  - I Ns 138/19 (13.00)

  II Wydział Karny:

  - II W 269/19 - publikacja

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

  - III RNs 1041/19

  - III Nsm 252/20

  VI Wydział Gospodarczy - publikacje:

  - VI GC 1467/19

  - VI GC 928/19

  IX Wydział Cywilny - publikacje:

   - IX C 653/18

   - IX C 228/14

  wykaz spraw będzie na bieżąco aktualizowany

   

  Zarządzenie A-0001-22/20

 • KOMUNIKAT - ograniczenia w obsłudze interesantów

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sadu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekcji od dnia 10 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową. Zostaną one rozpoznane w ciągu 30 dni od daty wpływu.

  Dodatkowo od dnia 12.03.2020 roku do odwołania wstrzymano dyżury mediatorów w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

  Od dnia 10 marca 2020 roku odwołuje się wszelkie zaplanowane wizyty uczniów szkół w Sądzie Rejonowym w Słupsku w ramach edukacji prawnej młodzieży. Bez rozpoznania pozostawia się nierozpatrzone dotychczas wnioski w tym zakresie.

  Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Słupsku, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

  Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Słupsku dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej.

  Zapewniamy, że Sąd Rejonowy w Słupsku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 

  W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, BOI lub Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” obchodzonego w dniach 21-28 lutego 2020 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez kuratorów zawodowych w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6.

  Dyżury odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:00 w siedzibie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Grodzkiej 6.


  Dalszego wsparcia osobom pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą w 2020 roku pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 • uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 30 stycznia 2020 roku