Podstawa prawna

 

Sąd Rejonowy w Słupsku działa na podstawie:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.);
  • Konstytutywne podstawy statusu prawnego dla sądu stanowi art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) stanowiący, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Podstawy prawne organizacji Sądu Rejonowego w Słupsku:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1404 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2012 r., poz. 95 z późn. zm.)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22  ze zm).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna